Politika privatnosti RADIO S

Politika privatnosti RADIO S

Poštovani posetioci sajta i/ili Aplikacije, molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti. Svaka poseta našoj stranici znači da ste istu pročitali i da ste sa istom u celosti saglasni. Ukoliko vam ista iz nekog razloga ne odgovara, molimo vas da ne koristite ovu web stranicu.

Opšte odredbe

 RADIO S doo Beograd, Ul. Kneza Višeslava br. 72, mat. br. 17488589 obrađuje samo podatke neophodne za poslovanje i pružanje kvalitetne usluge posetiocima sajta/i ili Aplikacije, te se obavezuje da štiti privatnost posetilaca sajta/ i ili Aplikacije i garantuje da će podatke koje isti ostave obrađivati u skladu sa namenom zbog koje su prikupljeni i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

RADIO S doo Beograd preduzima razumne tehničke i organizacione mere predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba ili izmena prikupljenih podataka o ličnosti posetilaca sajta i/ili Aplikacije.

Istovremeno akcenat se stavlja na obezbeđenje uslova da se lični podaci naših Korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije. Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode čije korišćenje uključuje obradu podataka o ličnosti.

Rukovalac podatke o ličnosti prikupljene u skladu sa Zakonom obezbeđuje elektronskom i fizičkom zaštitom, i to korišćenjem Interneta, unutrašnje mreže za pristup podacima, uvođenjem šifrovane lozinke za pristup fajlovima, instaliranjem posebnih programa za zaštitu od neovlašćenog pristupa fajlovima, selekcije pristupa samo neophodnim podacima.

Fizička zaštita podataka podrazumeva odvajanje fajlova s prikupljenim podacima, sprečavanje pristupa neovlaščenim licima sigurnosnim sistemima zaštite i sl.

RADIO S doo Beograd se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS smatra Rukovocem, shodno čemu ističe svoje podatke:

Poslovno ime: RADIO S doo

Beograd Sedište: Beograd, Kneza Višeslava br. 72

Matični broj: 17488589

PIB: 102954846

Telefon: 0114040440

Email: office@radios.rs

Politika privatnosti je interni akt Rukovaoca kojim isti nastoji da obezbedi zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica – posetilaca sajta u pogledu obrade podataka o ličnosti, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Ovom Politikom privatnosti se precizira pravni osnov i svrha obrade podataka o ličnosti, vrste podataka koji se obrađuju, način prikupljanja, način obrade i korišćenja obrađenih podataka, mere zaštite podataka, rokovi čuvanja obrađenih podataka, prava posetilaca sajta u pogledu obrade podataka kao i način ostvarenja istih.

Prilikom obrade podataka o ličnosti, te pri donošenju ove Politike privatnosti Rukovalac, se ima pridržavati načela obrade propisanih Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS (dalje : Zakon) i Opštom uredbom o zaštiti podataka.

Značenje izraza

„Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

„Lice na koje se podaci odnose” je fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

„Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

„Rukovalac” je RADIO S doo Beograd, Ulica Kneza Višeslava br. 72, matični broj: 17488589, PIB 102954846 - pravno lice koji samostalno određuje svrhu i način obrade.

„Obrađivač” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca,

„Primalac” je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

„Pristanak” lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom, klikom, registracijom na sajtu, štikliranjem polja prilikom posete sajta i svakom drugom jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose.

„Povreda podataka o ličnosti” je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

„Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Poverenik)” je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti RS i dr. zakona iz te oblasti.

Pravni osnov i svrha obrade

Pravni osnov za obrađivanje podataka o ličnosti mogu činiti:

 • Pozitivno pravni propisi koji uređuju predmetnu
 • Pristanak, koji daju posetioci sajta, kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu
 • Zaključenje i izvršenje
 • Legitimni interes Rukovaoca - za marketinške i analitičke svrhe, radi analize uspešnosti i kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu potrebama i interesovanjima posetilaca sajta.

Za registraciju, tj. kreiranje korisničkog naloga na našem sajtu potrebni su nam sledeći podaci posetioca sajta:

 • Ime i prezime,
 • e-mail
 • Pored iznetog, po kreiranju naloga će nam biti poznat username, password (s tim da je password u kriptovanoj formi, tj. čitljiv je samo vlasniku naloga), kao i stvari koje je posetilac sajta označio klikom na dugme Like, po kom osnovu istom nudimo konkretan kontent iz njegove sfere

Navedeni podaci se obrađuju u sledeće svrhe:

 • ime, prezime, e-mail, username i password radi kreiranja i upotrebe korisničkog naloga na našem sajtu,
 • radi prilagođavanja sadržaja koji nudimo na našem sajtu potrebama svakog konkretnog posetioca sajta,
 • radi ostvarenja legitimnih interesa

Podatke o posetiocu sajta možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju saglasnosti istog, i to:

 • kako bismo mu dostavili korisne informacije vezane za funkcionisanje samog sajta,
 • kako bismo ga kontaktirali u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (upinik, anketa, itd).
 • za marketinške analize koje će pomoći poboljšanju kvaliteta sadržaja sajta.

Posetilac sajta je odgovoran za pristup svom korisničkom nalogu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Isti garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Rukovaocu.

Rukovalac podatke čuva do opoziva ili odjave korisničkog naloga u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Korisnik se može bilo kada pismeno odjaviti mailom poslatim na zastitapodataka@radios.rs (mail mora biti poslat sa elektronske adrese sa koje se korisnik prijavio) ili slanjem dopisa na adresu sedišta Rukovaoca.

Podaci posetioca sajta (izuzev passworda), kao i istorija pretraživanja istog, dostupni su radno angažovanim licima kod i od Rukovaoca, u meri u kojoj je neophodno za ispunjenje svrhe obrade i ostvarenja legitimnih interesa Rukovaoca.

Rukovalac za potrebe statistike praćenja poseta sajtu koristi Google Analytics, koja pak obrađuje sledeće podatke:

 • geolokaciju po IP adresi uređaja (koja daje odgovor na pitanje odakle je evidentirana poseta sajtu, ne i ko je konkreta posetilac),
 • uređaj s kog je pristupljeno,
 • vreme trajanja posete sajtu,
 • da li je poredi prva ili ponovljena poseta sajtu.

Više informacija o zaštiti podataka u vezi sa Google Analytics potražite na internet stranici https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sr . Rukovalac nije odgovoran za obradu podataka koju vrši Google Analytics.

U zakonom dozvoljenim okvirima i u zavisnosti od svrhe obrade, podatke posetilaca sajta možemo podeliti sa sledećim kategorijama lica:

 • IT partneri u okviru podrške i održavanja softwera,
 • Pružaoci softverskih usluga u “cloudu”,
 • Radno angažovana lica kod Rukovaoca, kao i radno angažovanih kod pravnih lica povezanim sa Rukovaocem u smislu zakona,
 • Agencije za oglašavanje, marketinške, PR agencije,
 • Organi za otkrivanje i sprečavanje prevara i drugih krivičnih dela, u skladu sa
 • Partnerima preko kojih obezbeđujemo slanje upitnika i njihovu naknadnu procenu, kao i za eventualno dostavljanje nagrade.

Ukoliko posetilac sajta ima dodatna pitanja u vezi za Politikom privatnosti i ostvarivanjem svojih prava može nam se obratiti putem e-maila zastitapodataka@radios.rs

Podaci koje posetilac tom prilikom dostavi (IP adresa i/ili e-mail adresa) biće korišćeni za odgovor na postavljena pitanja.

Kako bismo u što kraćem roku odgovorili na konkretno pitanje posetioca sajta potrebno je da isti dostavi tražene podatke, u suprotnom nećemo biti u mogućnosti da postupimo po zahtevu.

Na našem sajtu se mogu koristiti različite tehnologije kako bismo isti poboljšali, pojednostavili, učinili efikasnim i sigurnim. Te tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana u naše ime npr. kolačići, flash kolačići itd.

Svi podaci koje tom prilikom prikupimo biće pažljivo analizirani i obrađeni, te iskorišćeni za poboljšanje kvaliteta sadržaja sajta i prilagođavanja istog potrebama svakog konkretnog korisnika.

Kako koristimo kolačiće (Cookies)

Ovo obaveštenje je izrađeno u skladu sa članom 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US, 62/2014 i 95/2018 - dr. zakon), a u vezi sa članovima 21 i 4 stav 1 tačka 12 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br.87/2018".

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server postavlja na hard disk posetioca sajta. Iste koristimo kako bi ovaj sajt radio pravilno te kako bismo bili u stanju da vršimo unapređenja stranice sa svrhom poboljšavanja korisničkog iskustva posetilaca, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, kako bismo istom omogućili pružanje specifičnih tehničkih karakteristika i tako omogućili da posetioci imaju pozitivno korisničko iskustvo.

Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili isporuku zlonamernog softvera na računar posetioca.

Prenos podataka preko interneta je prirodno nesiguran, te Rukovalac ne može da garantuje sigurnost podataka poslatih preko Interneta.

Podaci posetioca sajta se ne iznose van teritorije Republike Srbije.

Prillikom posete ovom sajtu isti može preuzeti ili pohraniti informacije iz pretraživača posetioca, najčešće u formi kolačića. Ovo može uključivati informacije o izborima posetioca, izvršenim pretragama, kao i informacije o digitalnom uređaju koji posetilac koristi. Ove informacije služe kako bi sajt dobro funkcionisao.

Kako možete da promenite postavke o upotrebi kolačića

Kontrolu postavljanja kolačića na Vašem uređaju možete izvršiti putem postavki u Vašem internet pretraživaču. Za promenu postavki vezanih za kolačiće pročitajte uputstva na sledećim linkovima:

Microsoft Edge –  za upute kliknite ovde

Google Chrome – za upute kliknite ovde

Mozilla Firefox – za upute kliknite ovde

Safari – za upute kliknite ovde

 Reklamne poruke

Prikupljanjem podataka isporučujemo vam one oglasne poruke koje su zasnovane na vašoj aktivnosti, vašim interesovanjima, navikama, a u cilju neophodne analitike i merenja. Reklamni kolačići takođe omogućavaju merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

Posebne Informacije o obradi ličnih podataka učesnika u anketama popularnosti naše radio stanice

Drago nam je da ste odlučili da učestvujete u anketama popularnosti naše radio stanice/a.

Opseg obrade ličnih podataka u anketama/upitnicima popularnosti naše radio stanice, RADIO S doo Beograd obradiće vaše lične podatke koji će im biti dostavljeni, u meri:

 • Ime i prezime;
 • E-mail adresa;
 • IP adresa;
 • Pol;
 • Godina rođenja;
 • Region u kome živite;
 • Adresa potvrde (samo za učesnike ankete koji su izabrani kao Dobednici i takođe biraju način dostavljanja nagrade na adresu dostave koja je obezbeđena u tu svrhu).

Preduzeće RADIO S doo Beograd obradiće vaše lične podatke u svrhu slanja upitnika u obliku e- poruke za anketiranje popularnosti radio stanica, uključujući njihove programske elemente i muziku, namenjene radio slušaocima (u daljem tekstu "upitnik") i u svrhu ocenjivanja upitnika. Imate pravo da opozovete svoj pristanak da primite ove upitnike u bilo kom trenutku klikom na odgovarajući link naveden u ovu svrhu na kraju svakog pojedinačnog e-maila sa upitnikom ili slanjem zahteva putem e-pošte zastitapodataka@radios.rs

RADIO S doo Beograd je zainteresovan da nagradi učesnike ankete koji popunjavaju upitnike ili na drugi način biraju učesnika ankete ili učesnike koje će nagraditi unapred određenom nagradom (u daljem tekstu "Dobitnik").   Dobitnik će imati priliku da lično preuzme nagradu ili može odabrati da nagradu dostavi na adresu dostave koja je dostavljena RADIO S doo Beograd u tu svrhu.

Vaši lični podaci koji se prikupljaju u ovu svrhu (svrhu slanja upitnika i anketiranja) neće biti prosleđeni trećim licima, sa izuzetkom trećih lica preko kojih obezbeđujemo slanje upitnika i njihovu naknadnu procenu i za eventualno dostavljanje nagrade. Ovo su uglavnom BCI Group GmbH & Co. KG, sa svojom registrovanom kancelarijom u Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig bei Nürnberg, Nemačka i TBSC The Brand Support Company GmbH & Co. KG, sa svojom registrovanom kancelarijom u Wieseneckstraße 26, 90571 Schwaig bei Nürnberg, Nemačka, koja obezbeđuje distribuciju upitnika i   procenu završenih upitnika. U tu svrhu biće preneti samo vaši lični podaci: e-adresa, IP adresa, pol, starost i region u kojem živite. Vaše ime ličnih podataka, prezime i adresa za dostavu biće prosleđeni preduzeću za dostavu ukoliko postanete dobitnik i odaberete opciju dostave nagrade na adresu isporuke koju dostavljate RADIO S doo Beograd u tu svrhu. Prenos ličnih podataka će uvek biti u skladu sa principom minimizacije i samo u specifičnu navedenu svrhu.

Vaši lični podaci neće biti prosleđeni trećim licima u svrhu ponude usluga i robe trećih lica.

Vaši lični podaci neće biti preneti u zemlje izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora, niti u bilo koju međunarodnu organizaciju.

Prava korisnika sajta/kupca u slučaju obrade ličnih podataka?

Kao lice čiji se podaci u smislu iznetog obrađuju posetioci sajta imaju sledeća prava u skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta EU 2016/679 od 27. aprila 2016. godine koja se primenjuje od 25.maja.2018. godine) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), ostvarujete sledeća prava u odnosu na obradu vaših ličnih podataka sa naše strane:

 • da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, u pisanom obliku budu informisani o identitetu i kontakt podacima rukovaoca,
 • da budu informisani o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu,
 • da budu informisani o primaocu podataka o ličnosti,
 • da budu informisani o roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje,
 • da budu informisani o postojanju prava da od rukovaoca zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka,
 • da budu informisani o postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva,
 • da budu informisani o pravu da podnesu pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu: Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili na e-adresu: office@poverenik.rs.
 • bude informisani o tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju,
 • ostala prava propisana

Za realizaciju gore navedenih prava posetioci sajta se mogu obratiti na sledeću adresu:

RADIO S doo Beograd, Ulica Kneza Višeslava br. 72

Ili preko email adrese: zastitapodataka@radios.rs kojom prilikom će biti nužno utvrđen identitet posetioca sajta kao vlasnika podataka, na adekvatan način.

Navedena prava posetilac sajta može ostaviriti na način propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i ista mu mogu biti ograničena u skladu sa predmetnim Zakonom.

Vremenski rok čuvanja podataka

Obrađeni podaci se čuvaju u skladu sa svrhom zbog koje su prikupljeni, kao i u skladu sa zakonom.

Podaci dati prilikom registracije na našem sajtu se čuvaju do trenutka deaktivacije korisničkog naloga.

U skladu sa pozitivnim propisima podaci se mogu čuvati i duže.

Po isteku perioda čuvanja, lični podaci će biti trajno obirsani ili učinjeni anonimnim.

U slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost.

 Ostali sajtovi

Radio S sajt/Aplikacija može sadržati linkove ka, i od sajtova trećih lica. Ova Politika privatnosti se primenjuje samo na ovaj sajt i/ili Aplikaciju, tako da, kada se povežete sa drugim sajtovima, trebalo bi da se upoznate sa politikom privatnosti na tim sajtovima. Radio S ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obradu podataka o ličnosti od strane trećih lica do koje je došlo upućivanjem sa sajta radios.rs odnosno istoimene Aplikacije.

Završne odredbe

Lica mlađa od 15 godina ne mogu koristiti ovu web stranicu. Rukovalac ne prikuplja, niti zadržava lične podatke lica mlađih od 15 godina. Ukoliko roditelji odnosno zakonski zastupnici lica mlađeg od 15 godine otkriju da je isto poslalo lične podatke bez njihove saglasnosti, tj. pristanka, potrebno je da se isti obrate na našu adresu sedišta ili putem e-mail-a na zastitapodataka@radios.rs

O eventualnoj nameri da podatke posetilaca sajta obrađujemo u svrhu različitu od svrhe za koju su prikupljeni pre započinjanja dalje obrade ćemo iste o tome poučiti.

Ova Politika privatnosti se ima menjati kako bi se uskladila sa stvarnim stanjem i pozitivnim zakonskim propisima, iz kog razloga je potrebno da sa vremena na vreme istu proveravate.

Stupanje na snagu i izmene Politike privatnosti

Ova Politika stupa na snagu dana 13.04.2023. godine čime prestaje da važi Politika od 17.03.2021. godine.